جشنواره زمستانی ماکسیم در کلیه شعب تهران و شهرستانها با ۲۰% تخفیف آغاز گردید.

download (2)