برندگان دوره ۳۷ حسابهای قرض الحسنه
images (5)
کمک هزینه خرید مسکن:

رديف مدیریت شعب شاخص شعبه نام شعبه شماره حساب نوع حساب دوره جايزه
۱ _حسابهای متمرکز_ ۱۲۸۶ _شعبه ادغامی_ ۱۲۸۶۳۰۰۶۲۸۵۱۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲ اداره کل امور موظفین ۶۴ اداره کل امور موظفین ۱۵۰۰۶۴۱۱۰۰۲۶۹۲۴۹ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳ اداره کل امور موظفین ۶۴ اداره کل امور موظفین ۱۵۰۰۶۴۱۱۰۳۱۶۶۷۰۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴ اداره کل امور موظفین ۶۴ اداره کل امور موظفین ۱۵۰۰۶۴۱۱۰۴۱۵۱۷۷۸ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵ اداره کل امور موظفین ۶۴ اداره کل امور موظفین ۱۵۰۰۶۴۱۱۰۲۳۷۴۸۷۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶ شعبه مستقل ممتاز مرکزی تهران ۱ مستقل ممتاز مرکزی تهران ۱۹۹۰۲۶۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷ مناطق آزاد تجاری-صنعتی ۶۲۴ جلفای آذربایجان ۶۲۴۳۰۰۵۸۲۹۱۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸ مناطق آزاد تجاری-صنعتی ۱۶۷۱ پردیس چابهار ۱۶۷۱۳۰۰۳۷۶۳۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۹ منطقه آذربایجان شرقی ۷۹ میانه ۱۱۴۹۲۰۱۷ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۰ منطقه آذربایجان شرقی ۳۵۲ خاقانی تبریز ۱۴۳۲۱۸۴ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۱ منطقه آذربایجان شرقی ۴۴۰ عجب شیر ۴۴۰۳۰۵۴۹۲۷۱۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۲ منطقه آذربایجان شرقی ۲۰۷۸ سهند ائل گلی ۲۰۷۸۹۹۰۰۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۳ منطقه آذربایجان غربی ۳۸۴ قیام ارومیه ۳۸۴۳۰۰۳۰۹۳۰۷ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۴ منطقه آذربایجان غربی ۱۲۷۲ شهیدمدنی ارومیه ۴۸۶۶۸۱۴ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۵ منطقه اصفهان ۱۰۷ خمینی شهر ۱۰۷۳۰۱۲۴۶۸۰۶ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۶ منطقه اصفهان ۱۹۰ خوانسار ۱۹۰۳۰۰۷۷۴۲۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۷ منطقه اصفهان ۵۷۶ آزادگان اصفهان ۱۵۷۸۵۱۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۸ منطقه اصفهان ۱۴۴۰ هساشاهین شهر ۱۴۴۰۹۹۰۰۰۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۱۹ منطقه اصفهان ۱۷۸۲ خیابان زینبیه شمالی اصفهان ۲۱۴۳۱۰۶ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۰ منطقه اصفهان ۱۸۹۸ خ مشیرالدوله شرقی اصفهان ۱۸۹۸۳۰۰۳۹۵۵۰۹ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۱ منطقه اصفهان ۲۱۹۶ راوند کاشان ۲۱۹۶۳۰۰۲۹۵۶۰۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۲ منطقه البرز ۵۴ کرج ۵۴۳۰۶۳۳۸۵۱۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۳ منطقه البرز ۱۱۹۷ شاهین ویلاکرج ۱۱۹۷۳۰۱۰۸۹۶۰۹ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۴ منطقه ایلام ۸۹۷ دره شهر ۱۷۵۵۶۸۷ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۵ منطقه ایلام ۱۵۷۰ کارخانه سیمان ایلام ۱۵۷۰۳۰۰۳۲۶۷۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۶ منطقه بوشهر ۴۴ بندربوشهر ۱۰۸۶۲۸۷۶ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۷ منطقه بوشهر ۸۹۶ بندرکنگان ۸۹۶۳۰۱۸۸۸۲۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۸ منطقه جنوب تهران ۸۴۰ امیرکبیر ۸۴۰۳۰۰۴۴۶۶۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۲۹ منطقه جنوب تهران ۱۰۶۶ دولت آبادتهران ۱۰۶۶۹۹۵۴۵۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۰ منطقه جنوب تهران ۱۵۰۷ باقرآباد ورامین ۱۵۰۷۳۰۰۳۵۰۳۰۷ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۱ منطقه جنوب تهران ۱۷۲۵ نسیم شهر ۱۷۲۵۳۰۱۹۹۵۵۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۲ منطقه چهارمحال و بختیاری ۱۶۶۶ اشکفتک ۱۵۴۸۶۸۷۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۳ منطقه خراسان جنوبی ۴۹۱ فردوس خراسان ۴۹۱۳۰۱۲۴۲۴۰۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۴ منطقه خراسان جنوبی ۹۳۶ سرایان ۹۳۶۳۰۱۰۵۳۷۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۵ منطقه خراسان جنوبی ۹۹۰ مدرس بیرجند ۱۱۰۲۹۹۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۶ منطقه خراسان رضوی ۵۵۷ شهیدمفتح مشهد ۱۵۵۷۳۱۴۶ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۷ منطقه خراسان رضوی ۵۹۲ شهیدرجائی مشهد ۵۹۲۳۰۱۴۳۹۷۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۸ منطقه خراسان رضوی ۱۰۶۸ بلوارابوطالب مشهد ۱۰۶۸۳۰۱۵۳۹۶۰۸ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۳۹ منطقه خراسان رضوی ۱۲۳۸ احمدآبادمشهد ۱۲۳۸۹۹۰۴۳۴ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۰ منطقه خراسان رضوی ۱۳۳۱ ابوریحان مشهد ۱۳۳۱۳۰۱۲۳۲۶۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۱ منطقه خراسان رضوی ۱۸۴۱ شهرک صنعتی توس مشهد ۱۸۴۱۳۰۰۵۲۳۸۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۲ منطقه خوزستان ۲۷۴ رامهرمز ۲۷۴۳۰۱۰۷۵۴۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۳ منطقه خوزستان ۳۲۰ امام خمینی اهواز ۳۲۰۳۰۱۰۹۴۴۰۴ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۴ منطقه خوزستان ۵۴۶ ابوذر اهواز ۵۴۶۳۰۰۶۵۶۶۱۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۵ منطقه خوزستان ۹۴۲ امام خمینی ماه شهر ۵۷۸۱۲۲۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۶ منطقه خوزستان ۱۲۳۶ پیروزی بهبهان ۱۲۳۶۳۰۱۰۲۱۹۱۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۷ منطقه سیستان و بلوچستان ۶۱۸ خاش ۱۱۲۸۹۵۳۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۸ منطقه سیستان و بلوچستان ۸۳۲ کنارک ۸۳۲۳۰۰۷۴۴۱۱۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۴۹ منطقه سیستان و بلوچستان ۱۷۳۵ بلوار آزادگان ایرانشهر ۱۶۹۱۶۹۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۰ منطقه سیستان و بلوچستان ۲۰۸۴ خیابان کوثر زاهدان ۲۰۸۴۳۰۰۳۸۰۰۰۸ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۱ منطقه شرق تهران ۲۷۰ کریم خان زند ۲۷۰۹۹۰۰۲۹ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۲ منطقه شرق تهران ۶۹۹ شهید قدوسی تهران ۶۹۹۳۰۰۷۶۵۲۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۳ منطقه شرق تهران ۱۲۴۵ خالداسلامبولی ۱۲۴۵۹۹۱۲۲۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۴ منطقه شمال تهران ۳۱۵ تجریش ۳۰۳۱۵۰۰۴۲۴۴۸۸۴ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۵ منطقه شمال تهران ۱۱۸۵ رسالت ۳۲۷۷۶۳۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۶ منطقه شمال تهران ۱۹۶۰ شهیدباهنر ۱۹۶۰۹۹۰۱۵۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۷ منطقه شمال تهران ۱۹۹۰ برج آسمان ۱۹۹۰۹۹۰۰۲۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۸ منطقه غرب تهران ۷۲۱ صنایع هوایی ۷۲۱۹۹۰۱۶۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۵۹ منطقه غرب تهران ۱۴۴۹ جمهوری شهرقدس ۱۴۴۹۳۰۱۳۵۱۶۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۰ منطقه غرب تهران ۱۷۷۸ میدان ونک تهران ۱۷۷۸۳۰۲۶۴۹۸۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۱ منطقه غرب تهران ۱۷۷۸ میدان ونک تهران ۱۷۷۸۳۰۲۶۴۹۸۰۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۲ منطقه غرب تهران ۱۹۷۸ بیمارستان بقیه اله الاعظم ۱۹۷۸۳۰۰۴۳۸۷۰۴ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۳ منطقه غرب تهران ۲۰۲۰ سروستان تهران ۲۰۲۰۳۰۱۲۴۳۷۱۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۴ منطقه غرب تهران ۲۲۲۹ بلوار دریای شهرک قدس ۲۲۲۹۹۹۰۰۰۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۵ منطقه فارس ۵۱۲ استهبان ۴۲۷۳۹۹۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۶ منطقه فارس ۷۸۴ خیابان قران شیراز ۷۸۴۳۰۰۷۶۰۶۰۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۷ منطقه فارس ۲۰۵۸ کوار فارس ۷۰۶۰۵۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۸ منطقه قزوین ۱۹۶۹ شهرک صنعتی لیا ۷۱۰۳۷۲۵۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۶۹ منطقه قزوین ۲۰۵۰ میدان بار قزوین ۲۰۵۰۳۰۰۲۸۱۵۰۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۰ منطقه قم ۱۰۰۵ خیابان نیروگاه قم ۵۰۰۵۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۱ منطقه گلستان ۱۶۵ آزادشهر ۱۳۴۲۷۷۱۷ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۲ منطقه گیلان ۷۰ فومن ۷۰۳۰۱۹۴۶۹۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۳ منطقه گیلان ۲۳۷ خمام رشت ۲۳۷۳۰۰۴۷۲۸۰۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۴ منطقه گیلان ۱۱۲۴ بندرکیاشهر ۱۱۲۴۳۰۰۷۴۰۸۰۶ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۵ منطقه گیلان ۱۸۳۱ فلکه رازی رشت ۶۴۲۴۵۸ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۶ منطقه لرستان ۳۹۷ شمشیرآبادخرم آباد ۳۹۷۳۰۰۴۰۴۲۱۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۷ منطقه مازندران ۷۸۰ مرزن آبادچالوس ۱۰۸۳۳۸۸۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۸ منطقه مرکزی تهران ۱۵۲ رودکی جنوبی ۱۵۵۹۴۷۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۷۹ منطقه مرکزی تهران ۴۳۶ رودکی شمالی ۴۳۶۹۹۰۰۰۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۰ منطقه هرمزگان ۱۲۲۵ ازارنبی اکرم اوزی های بندرعباس ۱۲۲۵۹۹۰۵۰۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۱ منطقه هرمزگان ۱۹۳۷ بلواردانشگاه بندرعباس ۱۹۳۷۳۰۱۵۰۰۲۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۲ منطقه همدان ۲۵ همدان ۲۵۳۰۴۹۳۹۷۰۲ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۳ منطقه همدان ۱۳۰ ملایر ۴۶۱۱۶۲۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۴ منطقه کردستان ۹۱ بیجار ۳۲۸۱۶۳۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۵ منطقه کردستان ۱۱۷۲ آزادی سقز ۱۱۷۲۳۰۰۶۰۷۷۱۰ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۶ منطقه کرمان ۲۷۲ بلوارجهادکرمان ۱۵۰۲۷۲۱۱۰۰۰۰۴۷۶۵ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۷ منطقه کرمان ۱۰۱۸ میدان فلسطین سیرجان ۱۰۱۸۳۰۰۵۸۲۵۰۱ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۸ منطقه کرمان ۱۶۴۸ خیابان فیروزآباد کرمان ۱۱۶۴۴۵۷۹ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۸۹ منطقه کرمانشاه ۲۴۵ پاوه ۲۴۵۳۰۰۷۵۱۸۰۷ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۹۰ منطقه کرمانشاه ۱۴۰۴ گیلانغرب ۱۹۴۲۳۱۶ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
۹۱ منطقه یزد ۹۷۶ خیابان طالقانی میبد ۹۷۶۳۰۰۴۳۶۱۰۳ حساب متمركز ۳۷ کمک هزینه خرید مسکن ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی
1925_Page_2