جایزه:
هر هفته یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶

نحوه شرکت:
با ارسال هر شماره سریال ۱۳ رقمی بالای بسته های یک لیتری شریسا به شماره ۲۰۰۰۱۰۲۰ در قرعه کشی شریسا شرکت داده خواهید شد.

ضوابط و قوانین:
شروع جشنواره ۱۴ آذر و پایان آن ۱۴ بهمن خواهد بود.
این قرعه کشی صرفآ مخصوص پاکت های یک لیتری شریسا میباشد.
جشنواره طی هشت هفته انجام خواهد شد.
قرعه کشی به صورت هفتی انجام شده و برندگان پس اذ اتمام هر هفته در سایت و از طریق تماس با فرد برنده انجام خواهد شد.
مهلت شرکت از روز شنبه هر هفته تا پایان ساعت ۲۴ جمعه همان هفته میباشد.
شماره سریال ارسالی هر پاکت یک لیتری شریسا ،یک شانس در قرعه کشی خواهد داشت.