تخفیف های زمستان ۹۴ هتلهای ایران

شهر كیش تا سقف ۵۳% تخفیف
3

شهر تهران تا سقف ۳۸% تخفیف
4

شهر مشهد تا سقف ۵۹% تخفیف
2

شهر یزد تا سقف ۵۰% تخفیف
11

شهر شیراز تا سقف ۵۵% تخفیف
8

شهر گیلان تا سقف ۴۷% تخفیف
5

شهر اردبیل تا سقف ۵۹% تخفیف
6

شهر اصفهان تا سقف ۶۵% تخفیف
7

شهر گلستان تا سقف ۳۳% تخفیف
12

شهر کرمانشاه تا سقف ۲۶% تخفیف
10

شهر آزربایجان شرقی تا سقف ۵۱% تخفیف
9

شهر مازندران تا سقف ۵۷% تخفیف
1

منبع:http://www.iranhotelonline.com/