برای ششمین سال پیاپی،بانک انصار موفق به کسب گواهینامه استاندارد ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ شد

عصر اعتبار- با توجه به استراتژی یانک انصار که رعایت استانداردها برای افزایش کیفیت خدمت می باشد از اینرو درخواست انجام ممیزی مراقبتی استاندارد ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ از سوی کارشناسان شرکت DQS آلمان را داشته که، بانک انصار موفق شد برای ششمین سال پیاپی گواهینامه استاندارد مذکور را که در حوزه نظام آموزشی طراحی شده ، کسب کند تا گام اساسی دیگری را در راستای حرفه ای گرایی مبتنی بر تعالی سرمایه انسانی خود بردارد.

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، اداره کل بازاریابی و تبلیغات گواهینامه استاندارد ISO10015:1999 که از سوی شرکت معتبر DQS آلمان به بانک انصار اهدا شده ، براساس انجام ممیزی های دقیق مراقبتی و رعایت استانداردهای بین المللی نسبت به فعالیت های آموزشی(راهنمایی برای آموزش) صورت گرفته است.

این استاندارد بین‌المللی راهکارهایی به دست می‌دهد که سازمان‌ها و سرمایه انسانی آنها را در زمینه مسائل مربوط به آموزش یاری می‌نماید.

اهداف بانک برای بهبود مستمر که دربرگیرنده عملکرد فراتر از انتظار سرمایه انسانی است، ممکن است تحت تاثیر گروهی از عوامل خارجی از جمله تغییر بازار، فناوری، نوآوری، ملزومات و نیازهای مشتریان و سهامداران دیگر قرار گیرد. چنین تغییراتی می‌تواند سازمان را به تحلیل نیازهای مرتبط و به روز مشتریان ترغیب نماید .

نقش این استاندارد، تهیه راهنما برای سازمان‌ها به منظور شناسایی و تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی ، طراحی و برنامه‌ریزی آموزش، تدارک برای آموزش، ارزشیابی آموزش، کنترل و بهبود فرایند و اثربخشی بیشتر است و هدف آن کمک به سازمان‌هاست تا آموزش خود را به یک سرمایه‌گذاری موثرتر و کاراتر تبدیل کنند . آموزش مفید ، موثر و سیستماتیک می تواند سهم بسزایی در رسیدن بانک به اهداف سازمانی که همانا کسب سود و رضایت بیشتر برای ذی نفعان می باشد برساند.

139412091404547087644110

منبع:http://www.asretebar.com/