اعلام برنده جایز صد میلیونی تومانی چهارم گلریز

مراسم قرعـه کشـی دوره چهارم جوایـز مرحـله سیزدهـم گلریـز در تاریـخ ۲۵/۱۱/۹۴ راس ساعـت ۹ صـبح با حضـور هیـات محتـرم نظـارت بر صحت قرعـه کشـی، نماینده ویـژه سازمان صدا و سیمـای ایـران و جمعـی از مسئولیـن و مدیـران برگـزار گردیـد و جناب آقای سید محمد سیدی از مشهــد به قید قرعـه بـرنده چهارمیـن جایزه یک میلیارد ریالـی از جوایز ۵ میلیـاردی مرحـله سیزدهم گلریــز شد. طـی این مراسـم، پس از مشخـص شدن کد برنـده با تلفن همراه ایشان تمـاس گرفته شد، این بـرنده خـوش شانس۶۰ ساله که شغلش سمپاشی منازل و دارای ۶ فرزند و عائله مند است، ضمن اظهار رضایت از محصولات گلـریز بیـان کرد: « فاقـد منـزل مسکونی شخصی بوده و اکنون که به لطف خداونـد و به یـمن این عید فرخنـده برنده ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه نقد شدم قصد دارم این جایزه مبارک را صرف ساماندهی زندگـی خود و فرزندانم نمایم.»
قرعـه کشـی دوره پنجم جوایـز مرحـله سیزدهـم برای تعییـن آخرین بـرنده ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالــی در اسفند ماه ۱۳۹۴ برگـزار خواهـد شد.

منبع:http://pimarket.ir