بانک رفاه کارت اعتباری خرید کالا می دهد

مستمری بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند و حقوق ماهیانه آنها کمتر از ۱۵ میلیون ریال است، می توانند کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را از شعب بانک رفاه دریافت کنند.
اعتبار کارت مذکور حداقل ۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰ میلیون ریال است. مدت استفاده از آن ۳ ماه بعد از تاریخ صدور و مدت بازپرداخت خرید صورت گرفته ۲۴ ماهه، با نرخ سود ۱۲ درصد است.
گفتنی است کارت اعتباری مذکور، ضمن اعتبار سنجی مستمری بگیر و با ارائه گواهی حقوق و تعهد کسر اقساط از سازمان تامین اجتماعی برای مستمری بگیران صادر می شود.

منبع:http://www.topbrands.ir/