نتایج کامل قرعه کشی ۳۰۰ دانه محسن

تاریخ مرحله نام و نام خانوادگی شماره ردیف شماره همراه
خریداران سال ۱۳۹۴ ۲۰ فروردین ۱ ؟ ۵۶۶۸۰۶۳ ۰۴۵***۰۹۱۶۸
۲۰ فروردین ۲ ؟ ۶۶۳۵۲۱۶ ۲۶۶***۰۹۱۴۷
۲۲ فروردین ۳ علی نظرنیا ۲۲۵۸۸۱۳ ۶۵۱***۰۹۱۲۵
۲۶ فروردین ۴ ؟ ۷۸۴۹۰۷۷ ۱۰۱***۰۹۱۲۴
۲۷ فروردین ۵ ؟ ۴۴۸۷۵۸۷ ۲۵۹***۰۹۱۸۲

تاریخ مرحله نام و نام خانوادگی شماره ردیف شماره همراه
جشنواره ۳۰۰ دانه محسن ۲۱ فروردین ۱ حنان حسینی ۵۲۱۳۹ ۲۴۴***۰۹۱۷۶
۲۲ فروردین ۲ محمد احمدی تبار ؟ ۴۱۷***۰۹۱۶۶
۲۳ فروردین ۳ فاطمه راشدی ۹۹۵۸۳ ۰۳۹***۰۹۱۶۸
۲۴ فروردین ۴ رضا افتخاری ۴۹۷۲۲ ۴۶۵***۰۹۰۳۸
۲۵ فروردین ۵ محمدتقی ذوالقدر ۶۱۱۰۳ ۲۷۱***۰۹۳۹۹
۲۶ فروردین ۶ راه الله انصاری ۳۴۴۳۱ ۸۷۴***۰۹۱۰۷
۲۷ فروردین ۷ افسانه آقایی ۳۹۸۸۹ ۰۴۱***۰۹۳۶۶
۲۸ فروردین ۸ محمد بهروز ۶۱۵۰۶ ۶۹۵***۰۹۳۶۶
۲۹ فروردین ۹ سیده پریوش رضوی فر ۵۰۵۵۵ ۷۵۲***۰۹۱۶۸
۳۰ فروردین ۱۰ یداله رمضانی ۵۷۴۲۱ ۳۹۹***۰۹۱۸۹
۳۱ فروردین ۱۱ حسن علی جماعت ۹۸۶۱۱ ۸۸۱***۰۹۱۲۴
۱ اردیبهشت ۱۲ مجید ملک محمودی ۳۹۷۰۳ ۷۹۹***۰۹۱۶۸
۲ اردیبهشت ۱۳ یونس خمری ۸۶۵۸۷ ۱۷۸***۰۹۳۷۴
۳ اردیبهشت ۱۴ ظریفه مرادی ۱۹۱۴۰ ۴۷۵***۰۹۱۸۵
۴ اردیبهشت ۱۵ طاهره رشیدی ۴۹۸۸ ۲۳۰***۰۹۱۳۶
۵ اردیبهشت ۱۶ علی نادری ۱۷۴۵ ۵۱۳***۰۹۳۷۷
۶ اردیبهشت ۱۷ ماه طلعت ملا محمدی ۱۸۳۲۴ ۷۱۰***۰۹۱۰۸
۷ اردیبهشت ۱۸ عذرا فریس آبادی ۱۴۲۳۲ ۱۸۸***۰۹۱۹۴
۸ اردیبهشت ۱۹ محمود محمدی ۷۱۱۴۴ ۲۶۱***۰۹۱۲۴
۹ اردیبهشت ۲۰ سید اسماعیل علوی ۵۴۶۵۳ ۷۱۷***۰۹۳۶۰
۱۰ اردیبهشت ۲۱ ربابه رهنورد ۴۰۷۸۲ ۷۰۹***۰۹۱۴۷
۱۱ اردیبهشت ۲۲ خلیل مسعود کیش ۲۹۶۰۱ ۹۲۵***۰۹۱۷۹
۱۲ اردیبهشت ۲۳ مهدی نصرتی ۷۰۲۸۸ ۸۴۶***۰۹۱۹۰
۱۳ اردیبهشت ۲۴ خدیجه رحیمی ۹۰۲۷۲ ۲۵۲***۰۹۱۲۷
۱۴ اردیبهشت ۲۵ محرم تقی زاده پیراحمد کندی ۶۲۲۷ ۳۶۲***۰۹۳۷۴
۱۵ اردیبهشت ۲۶ اتنا حسنی ۷۹۷۸۷ ۷۰۲***۰۹۳۰۶
۱۶ اردیبهشت ۲۷ سیمه عزیزی ۵۲۵۴۳ ۹۶۶***۰۹۱۵۹
۱۷ اردیبهشت ۲۸ سوار مزیدلو ۴۶۷۰۸ ۰۴۷***۰۹۳۸۲
۱۸ اردیبهشت ۲۹ علی یار صادقی مقدم ۲۷۰۸۶ ۴۷۵***۰۹۱۷۳
۱۹ اردیبهشت ۳۰ محمد صفری ۲۰۸۸۷ ۵۲۰***۰۹۱۶۰
۲۰ اردیبهشت ۳۱ آدم ولیزاده ۳۳۰۵۹ ۹۸۰***۰۹۱۴۷
۲۱ اردیبهشت ۳۲ علی مرادی ۱۵۸۸۱ ۳۶۷***۰۹۱۹۰
۲۲ اردیبهشت ۳۳ مریم رحیمی ۳۳۷۴ ۲۱۶***۰۹۱۲۷
۲۳ اردیبهشت ۳۴ فاطمه شاهمرادی مقدم ۲۹۵۳۶ ۳۰۴***۰۹۱۱۳
۲۴ اردیبهشت ۳۵ پروانه درخشانی ۴۷۶۷۲ ۲۱۰***۰۹۳۸۰
۲۵ اردیبهشت ۳۶ علی باری ۹۴۵۳۵ ۵۸۶***۰۹۳۶۶
۲۶ اردیبهشت ۳۷ رضوان علی زنده دل ۷۹۵۷۹ ۱۲۵***۰۹۳۸۳
۲۷ اردیبهشت ۳۸ گلپری نظری ۴۲۷۳ ۰۲۳***۰۹۱۳۷
۲۸ اردیبهشت ۳۹ فرنگیس نوروزی
۲۹ اردیبهشت ۴۰ فرزاد سهراب دولت آباد ۵۷۴۸۹ ۷۹۵***۰۹۱۷۶
۳۰ اردیبهشت ۴۱ غلام محمد حسینی ۵۱۹۸۹ ۴۵۵***۰۹۱۵۹
۳۱ اردیبهشت ۴۲ حمیدرضا جنیدی ۳۵۷۷۷ ۶۲۶***۰۹۱۹۱
۱ خرداد ۴۳ اباسلط نجفی ۳۹۵۹۹ ۹۹۴***۰۹۱۹۲
۲ خرداد ۴۴ ایوب آتش بیگی ۶۰۹۹۰ ۱۱۷***۰۹۱۴۳
۳ خرداد ۴۵ اکرم خاکسار ۱۹۲۶۵ ۷۰۸***۰۹۱۶۸
۴ خرداد ۴۶ علی اکبر فکری ۱۷۵۷۲ ۷۹۵***۰۹۱۲۱
۵ خرداد ۴۷ محمود موسوی ۵۵۳۹۷ ۱۸۶***۰۹۱۲۴
۶ خرداد ۴۸ ادریس زوراوند ۳۲۷۸۳ ۳۲۶***۰۹۳۰۳
۷ خرداد ۴۹ محمدصادق قادری ۱۱۳۱۹ ۴۸۴***۰۹۱۷۰
۸خرداد ۵۰ سعید گرگابی خورزوقی ۵۵۳۸۶ ۸۶۷***۰۹۱۳۲
۹ خرداد ۵۱ قربان داداشی ۲۹۵۶۶ ۵۹۳***۰۹۳۹۴
۱۰ خرداد ۵۲ آمنه پابرجا ۴۸۸۷ ۸۸۱***۰۹۱۶۰
۱۱ خرداد ۵۳ جلال رهنما ۳۸۴۷۵ ۲۱۳***۰۹۱۴۱
۱۲ خرداد ۵۴ ۵۷۲۶۳ ۷۶۱***۰۹۲۱۳
۱۵ خرداد ۵۵ مصطفی نور محمدی ۱۸۱۸۰۵ ۱۰۷***۰۹۱۹۳
۱۶ خرداد ۵۶ مهدی ایپکچی ۴۱۱۳۳ ۷۹۹***۰۹۳۶۹
۱۷ خرداد ۵۷ اسماعیل سال خورده ۴۷۶۹۶ ۰۳۷***۰۹۳۵۴
۱۸ خرداد ۵۸ ۴۱۷۳۳ ۹۴۰***۰۹۳۸۸

به صورت روزانه نتایج در همین جا، جای گذاری خواهد گردید.

نکته: تمامی مواردی که با علامت ؟ پر شده اند ، در اسرع وقت مقدار اصلی جایگذاری خواهد گردید.

محصولات محسن: برنج، چای، زیتون

آدرس سایت: http://mohsen.ir

کانال تلگرام محصولات غذایی محسن: https://telegram.me/mohsengroup

شماره روابط عمومی محصولات غذایی محسن: ۰۰۹۸۲۱۲۷۲۴

سامانه پیامک محصولات غذایی محسن: ۳۰۰۰۴۰۳۰

روش ارسال کد: زبان نوشتاری را درحالت انگلیسی قرار داده و بدون ذکر هیچ نوشته دیگری کد ۱۰، ۱۲ یا ۱۴ رقمی محصولات جهت شرکت در قرعه به شماره ۳۰۰۰۴۰۳۰ ارسال نمایید در صورت دریافت خطا مبنی بر اشتباه بود کد این کار را تکرار کنید تا شماره ردیف دریافت کنید.

نمونه-کد-قرعه-کشی-جشنواره-300-دانه-محسن

نمونه-کد-قرعه-کشی-چای-و-برنج-جشنواره-300-دانه-محسن

منبع: http://mohsen.ir