برندگان مسابقه کی میبره؟(۱۵۹ نفر)

سامانه هف هشتاد علاوه بر قرعه کشی خودرو بنز C200 ، مسابقه ای تحت عنوان کی میبره برگزار نموده است .این مسابقه بدین منظور طراحی و اجرا شد که اگر کاربران بتوانند مشخصات برنده خوش شانس بنز هف هشتاد را درست حدس بزنند میتوانند جایزه ای به ارزش ۱میلیارد ریال دریافت کنند.از قوانین این مسابقه میتوان به این مورد اشاره نمود که اگر این مسابقه چند برنده داشته باشد جایزه بین تمامی برندگان تقسیم میگردد. این مسابقه از تاریخ ۱۴/۲/۹۵ آغازو تا تاریخ ۲۹/۲/۹۵ همزمان با برگزاری قرعه کشی هف هشتاد در بر نامه خندوانه و اعلام برنده ،پایان یافت .برنده بنز هف هشتاد جناب آقای هراتی از تربت جام متولد اسفندماه۱۳۷۴،دیپلم ریاضی و شماره همراه ۸۸۷۱***۰۹۲۱ بوده است. در این مسابقه ۱۵۹ نفر موفق به حدس درست مشخصات برنده شدند لذا این جایزه (۱۰۰میلیون تومان )بین ۱۵۹ نفر تقسیم میگردد. مشخصات برندگان مسابقه کی میبره نیز در برنامه خندوانه و همچنین وب سایت هف هشتاد به آدرس www.780.ir موجود می باشد.

شماره برندگان به شرح زیر می باشد:
۱ ۹۸۹۰۳***۶۸۳۹ ۲۸ ۹۸۹۳۷***۷۳۱۱ ۵۵ ۹۸۹۱۳***۶۴۱۱ ۸۲ ۹۸۹۹۰***۵۸۴۱ ۱۰۹ ۹۸۹۳۷***۱۱۹۱ ۱۳۶ ۹۸۹۳۶***۷۰۷۱
۲ ۹۸۹۱۳***۴۴۶۱ ۲۹ ۹۸۹۳۷***۴۶۴۱ ۵۶ ۹۸۹۲۲***۹۹۴۷ ۸۳ ۹۸۹۳۵***۸۸۹۱ ۱۱۰ ۹۸۹۲۲***۷۸۳۲ ۱۳۷ ۹۸۹۳۵***۵۵۲۱
۳ ۹۸۹۱۱***۰۷۴۱ ۳۰ ۹۸۹۳۹***۱۷۹۸ ۵۷ ۹۸۹۳۶***۳۹۴۱ ۸۴ ۹۸۹۳۹***۵۰۷۱ ۱۱۱ ۹۸۹۳۹***۰۱۸۱ ۱۳۸ ۹۸۹۱۵***۹۲۸۲
۴ ۹۸۹۱۵***۹۲۵۱ ۳۱ ۹۸۹۳۸***۰۵۲۱ ۵۸ ۹۸۹۱۸***۶۴۲۱ ۸۵ ۹۸۹۳۵***۵۸۸۰ ۱۱۲ ۹۸۹۳۰***۵۵۰۱ ۱۳۹ ۹۸۹۳۶***۲۷۴۰
۵ ۹۸۹۱۴***۴۴۵۴ ۳۲ ۹۸۹۱۵***۰۴۳۱ ۵۹ ۹۸۹۳۳***۴۰۷۹ ۸۶ ۹۸۹۳۶***۲۶۷۱ ۱۱۳ ۹۸۹۳۶***۵۸۶۱ ۱۴۰ ۹۸۹۳۶***۵۹۳۱
۶ ۹۸۹۳۷***۶۰۰۱ ۳۳ ۹۸۹۳۵***۰۱۲۱ ۶۰ ۹۸۹۳۵***۶۳۳۲ ۸۷ ۹۸۹۳۰***۰۳۹۱ ۱۱۴ ۹۸۹۱۹***۵۸۹۱ ۱۴۱ ۹۸۹۳۷***۴۲۸۱
۷ ۹۸۹۱۳***۶۵۶۱ ۳۴ ۹۸۹۱۸***۳۰۱۱ ۶۱ ۹۸۹۳۳***۶۲۱۱ ۸۸ ۹۸۹۱۶***۰۸۰۱ ۱۱۵ ۹۸۹۳۵***۲۳۰۱ ۱۴۲ ۹۸۹۳۷***۰۴۸۵
۸ ۹۸۹۳۷***۵۵۷۳ ۳۵ ۹۸۹۱۲***۶۰۰۱ ۶۲ ۹۸۹۳۳***۵۴۷۱ ۸۹ ۹۸۹۳۸***۴۳۹۷ ۱۱۶ ۹۸۹۳۷***۹۹۷۱ ۱۴۳ ۹۸۹۳۷***۱۹۰۱
۹ ۹۸۹۳۰***۳۰۲۱ ۳۶ ۹۸۹۱۴***۲۲۰۷ ۶۳ ۹۸۹۱۱***۵۱۹۱ ۹۰ ۹۸۹۱۸***۳۲۱۱ ۱۱۷ ۹۸۹۳۵***۴۱۳۱ ۱۴۴ ۹۸۹۳۹***۲۳۹۱
۱۰ ۹۸۹۰۱***۹۰۸۹ ۳۷ ۹۸۹۳۸***۹۹۳۱ ۶۴ ۹۸۹۳۶***۰۹۳۱ ۹۱ ۹۸۹۱۸***۳۸۷۱ ۱۱۸ ۹۸۹۳۵***۹۴۴۱ ۱۴۵ ۹۸۹۱۵***۲۴۳۱
۱۱ ۹۸۹۳۸***۸۲۱۱ ۳۸ ۹۸۹۱۳***۰۷۴۱ ۶۵ ۹۸۹۱۸***۳۹۸۱ ۹۲ ۹۸۹۱۸***۴۹۹۱ ۱۱۹ ۹۸۹۱۹***۳۲۴۱ ۱۴۶ ۹۸۹۳۸***۹۱۴۲
۱۲ ۹۸۹۱۹***۴۸۰۱ ۳۹ ۹۸۹۱۰***۸۰۹۴ ۶۶ ۹۸۹۳۶***۳۵۰۶ ۹۳ ۹۸۹۳۳***۱۳۰۱ ۱۲۰ ۹۸۹۱۰***۴۴۶۱ ۱۴۷ ۹۸۹۳۶***۲۱۲۰
۱۳ ۹۸۹۳۶***۳۰۰۱ ۴۰ ۹۸۹۱۲***۲۷۹۱ ۶۷ ۹۸۹۳۸***۹۷۴۱ ۹۴ ۹۸۹۳۸***۱۸۷۱ ۱۲۱ ۹۸۹۱۹***۴۱۳۱ ۱۴۸ ۹۸۹۳۳***۷۰۰۱
۱۴ ۹۸۹۳۶***۰۸۹۱ ۴۱ ۹۸۹۰۱***۸۲۰۱ ۶۸ ۹۸۹۳۳***۶۸۷۱ ۹۵ ۹۸۹۳۳***۸۶۳۵ ۱۲۲ ۹۸۹۳۹***۱۶۷۱ ۱۴۹ ۹۸۹۳۷***۸۵۵۹
۱۵ ۹۸۹۳۶***۱۵۷۱ ۴۲ ۹۸۹۱۳***۱۲۷۱ ۶۹ ۹۸۹۳۹***۴۹۲۱ ۹۶ ۹۸۹۰۱***۸۲۳۲ ۱۲۳ ۹۸۹۱۱***۷۰۳۱ ۱۵۰ ۹۸۹۳۹***۳۱۷۱
۱۶ ۹۸۹۰۱***۸۶۸۱ ۴۳ ۹۸۹۳۶***۰۶۷۱ ۷۰ ۹۸۹۳۷***۲۰۶۱ ۹۷ ۹۸۹۳۵***۲۹۳۱ ۱۲۴ ۹۸۹۱۱***۵۱۶۱ ۱۵۱ ۹۸۹۳۶***۴۴۶۱
۱۷ ۹۸۹۱۵***۳۷۹۲ ۴۴ ۹۸۹۱۲***۵۵۳۱ ۷۱ ۹۸۹۱۵***۰۴۱۱ ۹۸ ۹۸۹۳۳***۲۹۸۱ ۱۲۵ ۹۸۹۰۳***۷۳۷۱ ۱۵۲ ۹۸۹۲۱***۰۱۳۱
۱۸ ۹۸۹۰۱***۸۰۴۱ ۴۵ ۹۸۹۳۶***۶۵۲۵ ۷۲ ۹۸۹۳۵***۲۸۶۱ ۹۹ ۹۸۹۰۱***۷۸۰۱ ۱۲۶ ۹۸۹۱۹***۷۴۲۱ ۱۵۳ ۹۸۹۳۹***۵۵۹۱
۱۹ ۹۸۹۳۷***۸۴۸۱ ۴۶ ۹۸۹۳۳***۷۰۸۷ ۷۳ ۹۸۹۳۶***۴۵۴۱ ۱۰۰ ۹۸۹۰۱***۰۲۰۱ ۱۲۷ ۹۸۹۱۹***۵۴۶۱ ۱۵۴ ۹۸۹۳۷***۲۷۸۱
۲۰ ۹۸۹۳۶***۲۸۰۱ ۴۷ ۹۸۹۱۰***۷۳۰۱ ۷۴ ۹۸۹۱۸***۲۰۳۱ ۱۰۱ ۹۸۹۳۵***۲۰۷۱ ۱۲۸ ۹۸۹۳۵***۸۴۲۵ ۱۵۵ ۹۸۹۳۵***۰۶۹۱
۲۱ ۹۸۹۳۹***۲۷۴۱ ۴۸ ۹۸۹۳۷***۱۹۷۱ ۷۵ ۹۸۹۱۳***۱۱۷۱ ۱۰۲ ۹۸۹۳۶***۶۵۴۱ ۱۲۹ ۹۸۹۳۳***۵۶۰۰ ۱۵۶ ۹۸۹۰۳***۱۷۹۱
۲۲ ۹۸۹۱۴***۰۰۵۱ ۴۹ ۹۸۹۳۹***۸۲۳۱ ۷۶ ۹۸۹۰۳***۹۴۵۷ ۱۰۳ ۹۸۹۱۴***۴۵۵۱ ۱۳۰ ۹۸۹۳۸***۳۸۰۱ ۱۵۷ ۹۸۹۲۱***۵۹۵۱
۲۳ ۹۸۹۳۸***۸۶۸۱ ۵۰ ۹۸۹۳۰***۶۸۱۱ ۷۷ ۹۸۹۳۳***۱۰۰۷ ۱۰۴ ۹۸۹۳۷***۰۶۶۱ ۱۳۱ ۹۸۹۳۹***۰۷۶۱ ۱۵۸ ۹۸۹۱۹***۳۶۱۱
۲۴ ۹۸۹۳۹***۲۷۳۱ ۵۱ ۹۸۹۳۷***۳۸۸۱ ۷۸ ۹۸۹۱۹***۰۱۶۱ ۱۰۵ ۹۸۹۱۹***۱۲۶۱ ۱۳۲ ۹۸۹۳۰***۷۶۲۱ ۱۵۹ ۹۸۹۳۵***۷۱۲۱
۲۵ ۹۸۹۰۳***۱۳۱۶ ۵۲ ۹۸۹۳۰***۴۰۲۱ ۷۹ ۹۸۹۳۵***۳۰۶۱ ۱۰۶ ۹۸۹۱۲***۸۳۹۸ ۱۳۳ ۹۸۹۳۵***۵۹۹۱
۲۶ ۹۸۹۳۵***۲۲۴۰ ۵۳ ۹۸۹۳۶***۲۵۶۱ ۸۰ ۹۸۹۳۶***۸۱۶۱ ۱۰۷ ۹۸۹۱۹***۴۷۲۱ ۱۳۴ ۹۸۹۳۹***۸۲۹۱
۲۷ ۹۸۹۳۹***۴۷۸۱ ۵۴ ۹۸۹۳۵***۷۵۷۱ ۸۱ ۹۸۹۰۳***۳۱۸۹ ۱۰۸ ۹۸۹۳۰***۸۷۶۸ ۱۳۵ ۹۸۹۳۷*

منبع:http:// www.780.ir