برنده قرعه کشی مرحله پنجاه و هشتم جشنواره سیصدانه

۲۱ خرداد ۱۳۹۵
قرعه کشی مرحله شصت و یکم روز جمعه مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ بصورت زنده بعد از اخبار ساعت ۲۰:۳۰ برگزار و از شبکه دوم سیما پخش شد که طی این قرعه کشی، خانم فرنگیس لطفی از اصفهان برندۀ جشنواره سیصدانه محسن شدند.

۲۰ خرداد ۱۳۹۵
قرعه کشی مرحله شصتم روز پنجشنبه مورخ ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ بصورت زنده بعد از اخبار ساعت ۲۰:۳۰ برگزار و از شبکه دوم سیما پخش شد که طی این قرعه کشی، آقای سعید غلامرضازاده از خراسان برندۀ جشنواره سیصدانه محسن شدند.

۱۹ خرداد ۱۳۹۵
قرعه کشی مرحله پنجاه و نهم روز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ بصورت زنده بعد از اخبار ساعت ۲۰:۳۰ برگزار و از شبکه دوم سیما پخش شد که طی این قرعه کشی، حسنعلی کریمی از کرمانشاه، استان کرمانشاه برندۀ جشنواره سیصدانه محسن شدند.

۱۸ خرداد ۱۳۹۵
قرعه کشی مرحله پنجاه و هشتم روز سه شنبه مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ بصورت زنده بعد از اخبار ساعت ۲۰:۳۰ برگزار و از شبکه دوم سیما پخش شد که طی این قرعه کشی، خانم صغری حیاتی از هرمزگان برندۀ جشنواره سیصدانه محسن شدند.

منبع:http://mohsen.ir/