برنده قرعه کشی ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد در برنامه جام پانزدهم

قرعه کشی ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد سامانه ۹۰۹۰ در برنامه جام پانزدهم به تاریخ ۹۵/۴/۱۰ انجامشد و شخص برنده قرعه کشی به مشخصات ذیل مشخص شد.

شماره ردیف :۹۷۳۸۸۷۰۴

شماره موبایل :۵۹۰۶***۹۱۳