نتیجه آرای مسابقه اول مرحله دوم خانواده با حال

نتیجه مسابقه خانواده باحال

خانواده باحال

خانواده آقای رودکی برنده این مرحله شدند.