آخرین قرعه کشی برنج محسن تاریخ ۱۳ تیر ماه ۹۵

شماره ردیف: ۵۸۹۴۵

شماره همراه: ۹۸۴***۰۹۱۴۹

به دلیل ممنوعیت واردات برنج قرعه کشی برنج محسن تا تاریخ اول دی ماه انجام نخواهد شد.لذا شنبه هر هفته قرعه کشی زیتون و پای و سایر محصولات محسن انجام خواهد شد.