برنده قرعه کشی خرداد ماه ۹۵ کد #۷۸۹*

کد #۷۸۹* هر ماه برای خریداران شارژ از این کد قرعه کشی برگزار می کند که جایزه آن ۵ میلیون تومان پول نقد برای یک نفر می باشد.