اسامی ۲۰ برنده اسکوتر ار بین شرکت کننده گان رای گیری خانواده با حال

برندگان اسکوتر برقی ایرانسل
شهر نام و نام خانوادگی ردیف
فردوس حسین امینی ۱
نجف آباد شکیبا لطفی ۲
شریف بیگلو لیلا رحیمی ۳
کرج مرضیه اسمعیلی ۴
کرج مهرداد تیموریان ۵
مشهد مرتضی گلستانی نزاد ۶
کرج حسن کمالی روستا ۷
شیراز سعید یار محمدی ۸
مشهد مرضیه مخدرم ۹
بندر عباس مسلم سمایی ۱۰
رشت صغرا علی خواه نصیر محله ۱۱
اصفهان نفیسه دهقان ۱۲
تهران سعیده ایمانی ۱۳
کاشان فاطمه ملا رضایی ۱۴
تهران افسانه حیدری سیاه ۱۵
شازند نرجس میر علی یاری ۱۶
آران بیگدل فاطمه کفاشی راوندی ۱۷
اراک سعید صالحی ۱۸
مشهد ابوافضل مدهوش ۱۹
اراک محمد بابایی ۲۰