اسامی برندگان مسابقه هفت درهفت ۹۵٫۴٫۲۰ الی ۹۵٫۴٫۳۱

به نقل از وبسایت صدا و سیما مرکز قم اسامی برندگان مسابقه هفت درهفت از تاریخ ۹۵٫۴٫۲۰ الی ۹۵٫۴٫۳۱
به شرح زیر می باشد :

زهرا مداح
نفسیه صادقی
اکرم قره داغی
کبری بیدقی
مهسا والی پور
فاطمه اسلامی
ملیحه حقیرزواره
عاطفه هاشمی فرد
سمانه خانی