جوایز چهارمین مرحله قرعه کشی اول مارکت

چهارمین مرحله قرعه کشی اول مارکت

چهارمین مرحله قرعه کشی اول مارکت

جوایز قرعه کشی مرداد ماه اول مارکت در برنامه دورهمی:

_ یک جایزه یک میلیارد ریالی.

_ ۲۰جایزه ۲۰۰میلیون ریالی

_ ۱۰۰۰ عدد تبلت.