برنده هفته ۱۲۴ هف هشتاد

قرعه کشی هفته ۱۲۴ ، ده عدد مودم ۴G ایرانسل دوشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۱۲:۳۰ با پخش زنده از وب سایت هف هشتاد برگزار شد.

برندگان مودم ۴G ایرانسل
شماره موبایل کد شانس
۰۹۰۱***۷۲۱۸ ۸۳۴۹
۰۹۱۴***۳۰۷۲ ۱۴۸۸۲
۰۹۳۶***۹۷۲۵ ۲۱۴۱۵
۰۹۳۵***۵۱۳۳ ۲۷۹۴۸
۰۹۱۳***۸۰۸۴ ۳۴۴۸۱
۰۹۳۳***۲۶۹۷ ۴۱۰۱۴
۰۹۱۹***۶۰۲۳ ۴۷۵۴۷
۰۹۳۸***۳۸۷۲ ۵۴۰۸۰
۰۹۳۸***۴۹۹۶ ۶۰۶۱۳
۰۹۱۴***۹۹۴۶ ۱۸۰۹