قرعه کشی مسابقه کتابخوانی کلام برتر راجع به نماز

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی طی مراسمی مسابقه کتابخوانی کلام برتر راجع به نماز دردفتر مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی برگزار شد. این مسابقه کتابخوانی به مناسبت ماه رمضان، ماه بندگی و عبادت بین عموم شهروندان برگزار که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.

برگزیدگان محترم می بایست حداکثر تا تاریخ ۶ شهریور ماه با در دست داشتن خطی که با آن در مسابقه شرکت نموده اند، جهت دریافت جایزه خود به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک به آدرس بلوار قدس، مجتمع آسمان، بلوک ۷، طبقه اول مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است جوایز فقط به صورت حضوری تحویل برندگان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی طی مراسمی مسابقه کتابخوانی کلام برتر راجع به نماز دردفتر مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی برگزار شد. این مسابقه کتابخوانی به مناسبت ماه رمضان، ماه بندگی و عبادت بین عموم شهروندان برگزار که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.  برگزیدگان محترم می بایست حداکثر تا تاریخ ۶ شهریور ماه با در دست داشتن خطی که با آن در مسابقه شرکت نموده اند، جهت دریافت جایزه خود به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک به آدرس بلوار قدس، مجتمع آسمان، بلوک ۷، طبقه اول مراجعه نمایند.        لازم به ذکر است جوایز فقط به صورت حضوری تحویل برندگان خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی طی مراسمی مسابقه کتابخوانی کلام برتر راجع به نماز دردفتر مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی برگزار شد. این مسابقه کتابخوانی به مناسبت ماه رمضان، ماه بندگی و عبادت بین عموم شهروندان برگزار که نتایج آن به شرح ذیل می باشد.
برگزیدگان محترم می بایست حداکثر تا تاریخ ۶ شهریور ماه با در دست داشتن خطی که با آن در مسابقه شرکت نموده اند، جهت دریافت جایزه خود به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اراک به آدرس بلوار قدس، مجتمع آسمان، بلوک ۷، طبقه اول مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است جوایز فقط به صورت حضوری تحویل برندگان خواهد شد.

برندگان مسابقه نماز

برندگان مسابقه نماز