اسامی برندگان قرعه کشی مرداد اول مارکت اعلام شد

دقایقی پیش نتیجه قرعه کشی مرداد اول مارکت مشخص گردید
در ابتدا ۱۰۰۰ تبلت قرعه کشی گردید
کد برنده اول ۸۷۸ بود شماره همراه برنده اولین تبلت: ۶۰۰۴***۰۹۱۳ می باشد برای تعیین نفرات بعدی، گام حرکت برا ی ۹۹۹ نفر بعدی عدد چهارقمی بود، که ۱۰۰۷ اعلام شد. کدهای برندگان فردا شب از طریق سایت کمپ ایران اعلام خواهد شد.
بعد از نوبت به قرعه کشی ۲۰ برنده بیست میلیونی قرعه کشی شد که شماره همراه برندگان به شرح ذیل می باشد:
۱- ۳۴۷۹***۰۹۱۹
۲- ۵۰۹۹***۰۹۱۶
۳- ۹۸۲۳***۰۹۱۱
۴- ۴۹۸۰***۰۹۱۲
۵- ۱۸۷۵***۰۹۱۳
۶- ۵۴۵۲***۰۹۱۴
۷- ۱۰۶۰***۰۹۱۷
۸- ۴۰۸۶***۰۹۱۹
۹- ۱۵۵۰***۰۹۱۰
۱۰- ۷۰۹۳***۰۹۱۲
۱۱- ۸۴۶۳***۰۹۱۵
۱۲- ۳۵۹۵***۰۹۱۳
۱۳- ۰۸۱۵***۰۹۱۸
۱۴- ۶۸۵۷***۰۹۱۱
۱۵- ۹۹۰۲***۰۹۱۴
۱۶- ۲۲۹۵***۰۹۱۸
۱۷- ۱۹۴۶***۰۹۱۴
۱۸- ۱۸۶۵***۰۹۱۲
۱۹- ۲۶۴۳***۰۹۱۲
۲۰- ۵۲۰۹***۰۹۱۲

حال نوبت نفر برنده جایزه ۱۰۰ میلیون تومانی شد
شماره همراه برنده: ۲۲۷۵***۰۹۱۷