نتایج قرعه کشی مرحله سوم الماس شرق

ردیف شماره برگه نام و نام خانوادگی برنده
۲۱۶۴۲ ۲۸۹۲۵۴ ایمان اسکندری سرویس ۲۵ پارچه
۲۲۰۱۴ ۲۶۵۱۵۹ اکرم هاشمی نژاد سرویس ۲۵ پارچه
۲۲۳۸۶ ۲۸۹۶۵۳ جواد نوروزی سرویس ۲۵ پارچه
۲۲۷۵۸ ۲۶۵۸۶۴ فردین عبدالوهاب پور سرویس ۲۵ پارچه
۲۳۱۳۰ ۲۴۵۷۲۹ اعظم گنجی سرویس ۲۵ پارچه
۲۳۵۰۲ ۲۶۵۵۹۵ مریم صمدی مرمتی سرویس ۲۵ پارچه
۲۳۸۷۴ ۲۴۵۴۰۰ منصور صالحی سرویس ۲۵ پارچه
۲۰۸۹۸ ۲۸۶۹۹۴ ایوب خشکبار سرویس ۲۵ پارچه
۱۹۰۳۸ ۲۰۷۰۷۷ محمد حسن گرمی نژاد سرویس ۲۵ پارچه
۱۸۶۶۶ ۲۸۶۱۳۶ حبیب اسلامی سرویس ۲۵ پارچه
۱۶۰۶۲ ۲۱۷۹۷۹ مهدی آرای سرویس ۲۵ پارچه
۱۵۶۹۰ ۲۱۷۱۷۹ مهشاد سرویس ۲۵ پارچه
۱۵۳۱۸ ۲۱۸۵۶۵ امیر سلطانی سرویس ۲۵ پارچه
۱۳۴۵۸ ۲۰۵۶۵۹ حمت اکبر زاده سرویس ۲۵ پارچه
۱۳۸۳۰ ۲۰۵۱۷۱ رضا شفیعی سرویس ۲۵ پارچه
۱۴۲۰۲ ۲۰۵۰۵۱ لیلی زارع سرویس ۲۵ پارچه
۱۴۵۷۴ ۰۶۹۳۴ هاشم تاجری سرویس ۲۵ پارچه
۱۱۵۹۸ ۲۹۶۲۹۸ ابوالفضل موسوی سرویس ۲۵ پارچه
۱۰۸۵۴ ۲۰۶۰۴۹ علی مجمعی سرویس ۲۵ پارچه
۱۰۴۸۲ ۲۰۶۲۱۸ آرتین زندی سرویس ۲۵ پارچه
۱۰۱۱۰ ۱۱۰۵۶۵ سیما علی نیا سرویس ۲۵ پارچه
۱۹۷۸۲ ۲۷۷۳۱۹ محسن هادی زاده سرویس ۲۵ پارچه
۲۰۵۲۶ ۲۸۹۳۶۶ فاطمه کریمی سرویس ۱۷ پارچه
۲۰۱۵۴ ۲۱۵۹۴۴ تایماز طاهری سرویس ۱۷ پارچه
۱۸۲۹۴ ۲۸۴۴۴۰ محمد علی نگهبانی سرویس ۱۷ پارچه
۱۷۹۲۲ ۲۱۹۸۱۹ معصومه عبدالله نیا سرویس ۱۷ پارچه
۱۷۵۵۰ ۲۰۹۰۰۴ عباسعلی یوسفی سرویس ۱۷ پارچه
۱۷۱۷۸ ۲۱۹۳۰۰ قربانعلی قنبری سرویس ۱۷ پارچه
۱۲۷۱۴ ۲۱۹۰۰۰ سید حسین موسوی سرویس ۱۷ پارچه
۱۲۳۴۲ ۲۱۸۳۴۸ سعید جعفری یزدی سرویس ۱۷ پارچه
۲۱۲۷۰ ۲۱۹۶۹۶ فرخ قهرمانی سرویس ۱۷ پارچه
۲۵۳۶۲ ۲۰۷۹۲۰ بابک داودی سرویس ۱۷ پارچه
۱۶۴۳۴ ۲۱۵۸۶۷ لیلا شعاعی پتو
۱۴۹۴۶ ۰۶۹۵۴ محسن محمدیان پتو
۱۶۸۰۶ ۲۰۹۷۷۳ امین قلعه نوئی پتو
۱۹۴۱۰ ۲۸۴۲۰۸ مژگان عدالت زاده پتو
۱۱۹۷۰ ۲۹۸۵۶۷ شهریار متین خو ماشین لباسشویی
۱۱۲۲۶ ۲۹۸۲۲۷ امین چاوشی توستر
۲۴۹۹۰ ۲۸۹۹۵۶ سیده نوابه حسینی چای ساز
۲۴۶۱۸ ۲۶۵۱۳۳ محمد محمدزاده چای ساز
۲۴۲۴۶ ۲۴۵۷۸۸ زیبا شیرانی لپری جاروبرقی
۱۳۰۸۶ ۲۱۸۹۴۱ علی قزیوینی جاروبرقی

قابل توجه برندگان محترم به دستور مجمع امور صنفی مهلت دریافت جوایز از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ به مدت یک ماه می باشد .

ادرس سایت: almasshargh.com