۱۰۰۰ جایزه یک میلیون تومانی ویژه سرشماری عمومی نفوس و مسکن

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به شیوه اینترنتی،
از ۳ تا ۲۴ مهرماه با ۱۰۰۰ جایزه یک میلیون تومانی
www.sarshomari95.ir