اعلام برندگان پنجمین دوره قرعه کشی برنج ایرانی سرزمین

به قید قرعه به ده نفر از برنده گان کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا گردید.
کد (۳۵۳۱۰۱) ۱- خانم اعظم مصلحی تلفن : ۹۷۲۲***۰۹۹۰ محل خرید : شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری اصفهان
کد (۴۳۶۱۷) ۲- خانم ثمیره رعنایی تلفن : ۰۴۹۲***۰۹۱۳ محل خرید : فروش ویژه نمایشگاه اصفهان
کد (۳۵۵۳۴۹) ۳- آقای رسول محمدی جوی آبادی تلفن : ۷۸۹۲***۰۹۱۳ محل خرید : رستوران شیر پگاه اصفهان
کد (۳۹۴۰۹) ۴- خانم فاطمه نوروزی تلفن : ۴۴۱۵***۰۹۱۰ محل خرید : فروشگاه زنجیره ه ای رفاه خوانسار
کد (۴۸۱۵۴۸) ۵ – آقای محسن مهیاری تلفن : ۱۷۷۷***۰۹۱۳ محل خرید : فروشگاه کوثر ۳ – خیابان شهید کیانی
کد (۳۵۲۴۱۱) ۶- اقای حسین شاهسنایی تلفن : ۹۴۱۱***۰۹۱۳ محل خرید : فروشگاه کوثر رهنان
کد (۴۲۴۵۱) ۷- اقای مهدی سواد کوهی تلفن : ۶۱۰۸***۰۹۱۳ محل خرید : فروشگاه کوثر ۱۰ – اتوبان فرودگاه
کد (۴۷۹۹۱۳) ۸- اقای علی رجایی تلفن : ۳۱۷۸***۰۹۱۳ محل خرید : رستوران جم نشین
کد (۳۵۹۲۲۱) ۹ – آقای عباس کمالیان تلفن : ۸۰۶۶***۰۹۱۳ محل خرید : فروشگاه مرکزی برنج سرزمین – خ جهاد
کد (۴۷۹۸۸۸) ۱۰ – خانم فاطمه برجیان تلفن : ۴۴۰۹***۰۹۳۵ محل خرید : فروشگاه کوثر ۱۰ – اتوبان فرودگاه