بسیاری از دوستان درباره آخرین مرحله قرعه کشی محسن سوالاتی داشتند

لازم دانستیم دانستیم توضیحاتی در این باب ارائه دهیم

آخرین قرعه کشی محسن در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ برگزار شد که طی این قرعه کشی، آقای محمدرضا محمدی از زرقان استان فارس با شماره ردیف ۱۷۸۸۲جشنواره سیصدانه محسن شدند.

تاریخ قرعه کشی ها و جشنواره های بعدی محسن متعاقبا از طریق همین سایت اعلام خواهد شد