با عنایت واستناد به مصوبه کمیته محترم بازاریابی و تبلیغات بانک، هیچ یک از شعارهای منتخب هیات داوران جشنواره شعار به عنوان شعار برتر انتخاب نگردید. به منظور تقدیر از مشارکت اعضاء باشگاه در این جشنواره مقرر گردید به قید قرعه تعداد ۱۰ دستگاه تبلت هر یک به ارزش ۱۵ میلیون ریال به برندگان تعلق گیرد. برندگان قرعه کشی شعار به شرح ذیل است:

نام و نام خانوادگی کد ملی
۱ خانم مریم محمدی ۰۰۳۶۲۲۴۱۶۲
۲ آقای سید حسین یحیایی ۰۰۵۲۶۷۹۶۲۴
۳ آقای داوود امیرپور ۰۰۵۷۶۷۵۲۱۱
۴ آقای ابراهیم حیدرزاده ۰۰۱۸۰۲۹۸۷۶
۵ آقای سجاد محمد حسینی سی سخت ۴۲۳۰۱۱۴۹۰۷
۶ آقای مهدی بهادر قصر ۰۹۲۱۸۴۴۸۶۷
۷ آقای ابراهیم زارع ۲۵۲۹۸۱۳۸۴۱
۸ آقای محسن جاویدی ۲۲۸۰۱۷۷۲۰۱
۹ آقای سعید ستوده ئیان ۲۲۱۹۱۰۶۵۹۴
۱۰ آقای میلاد سبزواریان ۰۹۴۴۸۸۸۲۲۴

بانک تجارت متعهد می گردد در انتخاب آتی شعار برتر باشگاه مشتریان از هیچ یک از شعارهای ارسالی ثبت شده استفاده ننماید.

 

منبع بانک تجارت