برندگان مسابقه شماره یک ویژه نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن جایزه
۱ محمد حسین ابراهیمی ۰۹۱۳***۲۰۸۱ گوشی هوشمند
۲ یعقوب خرسند ۰۹۱۷***۳۰۳۹ گوشی هوشمند
۳ مرتضی قربانی ۰۹۱۳***۸۸۲۳ بسته اینترنت
۴ مهری ثباتی ۰۹۹۰***۰۷۰۳ بسته اینترنت
۵ امیر هادی سعادت ۰۹۱۲***۷۹۶۸ بسته اینترنت
۶ کلثوم مرادی ۰۹۱۸***۵۸۸۳ بسته اینترنت
۷ سید دانیال میر محمد حسین آهاری ۰۹۲۰***۱۹۴۶ بسته اینترنت
۸ شاهنواز مسعودی ۰۹۱۳***۴۴۲۸ بسته اینترنت
۹ ناصر قره داغی ۰۹۱۴***۷۶۰۱ بسته اینترنت
۱۰ اورنگ نبی جاوید ۰۹۱۹***۶۳۹۹ بسته اینترنت
۱۱ نجات فرهادی لعل آبادی ۰۹۲۲***۰۵۷۸ بسته اینترنت
۱۲ محمد فرهنگی ۰۹۱۲***۲۵۵۱ بسته اینترنت

برندگان مسابقه شماره دو ویژه نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن جایزه
۱ عصمت نوری بيدهندی ۹۱۲۳***۶۰۹ گوشی هوشمند
۲ نادر شفيعى بيدشاهى ۹۱۷۳***۵۸۳ گوشی هوشمند
۳ حسین مهرابادی ۹۱۹۰***۱۹۲ بسته اینترنت
۴ علی نيرومند ۹۱۳۳***۳۵۰ بسته اینترنت
۵ خدیجه صفردوست ۹۱۱۸***۱۳۸ بسته اینترنت
۶ امید رضی زاده ۹۲۰۲***۰۵۳ بسته اینترنت
۷ مهران عین افشار ۹۳۷۹***۳۲۱ بسته اینترنت
۸ امیر حسین نادری ۹۲۱۴***۹۰۱ بسته اینترنت
۹ حشمت الهی ۹۰۱۰***۷۴۵ بسته اینترنت
۱۰ موسی نیکخو ۹۹۰۴***۲۰۱ بسته اینترنت
۱۱ جواد پيرنيا ۹۱۴۳***۴۹۶ بسته اینترنت
۱۲ امید عربی ۹۱۰۷***۶۹۴ بسته اینترنت

برندگان مسابقه شماره سه ویژه نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن جایزه
۱ مسعود مهدوی نیا ۹۱۵۰***۳۶۶ گوشی هوشمند
۲ ایران طاوسی ۹۱۰۳***۷۲۲ گوشی هوشمند
۳ میلاد بهمن ابادی ۹۹۰۶***۳۴۵ بسته اینترنت
۴ میلاد گنجی ۹۹۰۲***۵۷۶ بسته اینترنت
۵ اکرم رشیدی ۹۱۵۷***۴۹۳ بسته اینترنت
۶ سمیه عزیزی کرچکانی ۹۱۳۱***۶۶۸ بسته اینترنت
۷ مهدی شجاعی ۹۱۲۷***۰۱۳ بسته اینترنت
۸ اسماعیل راستی ۹۱۷۵***۹۸۰ بسته اینترنت
۹ حمیدرضا دوستی ۹۳۶۹***۸۲۵ بسته اینترنت
۱۰ فاطمه عادلی ۹۱۱۲***۰۲۱ بسته اینترنت
۱۱ مهدی فردوسی پژوه ۹۱۸۹***۷۷۸ بسته اینترنت
۱۲ حسین لکزایی بابک ۹۱۱۷***۹۰۲ بسته اینترنت

برندگان مسابقه شماره چهار ویژه معرفی فناوری NFC همراه اول

برندگان مسابقه شماره چهار ویژه معرفی فناوری NFC همراه اول

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن جایزه
۱ بهرام قلاوند ۹۳۵۹***۸۰۰ بسته اینترنت
۲ سلیمان آزادفر ۹۱۲۶***۵۳۹ بسته اینترنت
۳ ابوذر قهرمانی ۹۱۷۱***۴۰۵ بسته اینترنت
۴ سهیل افخمی ۹۲۱۱***۹۶۴ بسته اینترنت
۵ فریبا شکری ۹۱۸۵***۵۸۶ بسته اینترنت
۶ سروش ستوده نيا ۹۱۲۷***۷۸۲ بسته اینترنت
۷ حسین کریمی ۹۱۹۲***۱۵۷ بسته اینترنت
۸ پریوش دولتی ۹۹۰۱***۵۱۰ بسته اینترنت
۹ فریبا شیری ۹۱۸۶***۱۴۸ بسته اینترنت
۱۰ روح ا… پامنان ۹۳۵۷***۱۵۲ بسته اینترنت

 

منبع http://www.mci.ir/