برندگان مسابقه هفت درهفت

اسامی برندگان مسابقه هفت درهفت ۹۵٫۴٫۲۰ الی ۹۵٫۴٫۳۱ به نقل از وبسایت صدا و سیما مرکز قم اسامی برندگان مسابقه هفت درهفت از تاریخ ۹۵٫۴٫۲۰ الی ۹۵٫۴٫۳۱ به شرح زیر می باشد : زهرا مداح نفسیه صادقی اکرم قره داغی کبری بیدقی مهسا والی پور فاطمه اسلامی ملیحه حقیرزواره عاطفه هاشمی فرد سمانه خانی