اسامی برندگان نظرسنجی و بازخورد وب سایت بانک پاسارگاد اعلام شد

اسامی برندگان نظرسنجی و بازخورد وب سایت بانک پاسارگاد اعلام شد خانم سیمین اشعری آقای محمد صفاخواه آقای فردین رسولی آقای علی عباسی آقای مهدی روشن دوست آقای حسام رادفر آقای علیرضا کشاورز توچائی آقای سعید حسین زاده آقای اسفندیار رییسی خانم سعیده هاشمی “هدیه برندگان به حساب سپرده ایشان نزد بانک پاسارگاد واریز شد”