اعلام برنده جایز صد میلیونی تومانی چهارم گلریز

اعلام برنده جایز صد میلیونی تومانی چهارم گلریز مراسم قرعـه کشـی دوره چهارم جوایـز مرحـله سیزدهـم گلریـز در تاریـخ 25/11/94 راس ساعـت 9 صـبح با حضـور هیـات محتـرم نظـارت بر صحت قرعـه کشـی، نماینده ویـژه سازمان صدا و سیمـای ایـران و جمعـی از مسئولیـن و مدیـران برگـزار گردیـد و جناب آقای سید محمد سیدی از [...]