بهاروبساز و جایزه بگیر…

بهاروبساز و جایزه بگیر... بهار جان تازه ای می دمد و زمین از نو می شکفد ... کاغذی بردار و قلمی! بنویس هر آنچه را که همزمان با نوزایی طبیعت می خواهی! دوربینت را به دست بگیر و تصویر کن جهان را پس از این.... اهدافت را بســــــاز تا بهار با تعریف تو معنا بیابد. [...]