بانک انصار موفق به کسب گواهینامه استاندارد ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ شد

برای ششمین سال پیاپی،بانک انصار موفق به کسب گواهینامه استاندارد ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ شد عصر اعتبار- با توجه به استراتژی یانک انصار که رعایت استانداردها برای افزایش کیفیت خدمت می باشد از اینرو درخواست انجام ممیزی مراقبتی استاندارد ISO۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ از سوی کارشناسان شرکت DQS آلمان را داشته که، بانک انصار موفق شد برای ششمین سال پیاپی گواهینامه [...]