بانک رفاه کارت اعتباری خرید کالا می دهد

بانک رفاه کارت اعتباری خرید کالا می دهد مستمری بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند و حقوق ماهیانه آنها کمتر از ۱۵ میلیون ریال است، می توانند کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را از شعب بانک رفاه دریافت کنند. اعتبار کارت مذکور حداقل 20 میلیون ریال و حداکثر 60 میلیون [...]