برنده قرعه کشی ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد

برنده قرعه کشی ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد در برنامه جام پانزدهم قرعه کشی ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وجه نقد سامانه ۹۰۹۰ در برنامه جام پانزدهم به تاریخ ۹۵/۴/۱۰ انجامشد و شخص برنده قرعه کشی به مشخصات ذیل مشخص شد. شماره ردیف :۹۷۳۸۸۷۰۴ شماره موبایل :۵۹۰۶***۹۱۳