برندگان جشنواره همکار بانک – همراه بانک

برندگان جشنواره همکار بانک – همراه بانک مستقل و مرکزی ۱ مسعود فردوسی ۲۲۱۳۰۶ مدیریت امور اجرائی فناوری اطلاعات ۲ محبوبه محمدی ۳۲۳۷۵۴ شعب مستقل ۳ مینا اله وردی لوی مطلق ۳۲۷۴۲۱ مدیریت امورمالی ۴ سید باقر جلیلی ۲۸۵۶۷۱ مدیریت اموربازرسی ۵ عارف بهمن لاهرودلو ۸۹۴۵۶۲ شرکت خدمات تجارت ۶ اسماعیل زیرکی ۳۱۱۶۹۱ مدیریت امورحراست [...]