برندگان دوره ۳۷ حسابهای قرض الحسنه بانک سپه

برندگان دوره 37 حسابهای قرض الحسنه کمک هزینه خرید مسکن: رديف مدیریت شعب شاخص شعبه نام شعبه شماره حساب نوع حساب دوره جايزه 1 _حسابهای متمرکز_ 1286 _شعبه ادغامی_ 1286300628511 حساب متمركز 37 کمک هزینه خرید مسکن 500,000,000 ریالی 2 اداره کل امور موظفین 64 اداره کل امور موظفین 1500641100269249 حساب متمركز 37 کمک هزینه [...]