ثبت نام ADSL در جشنواره باران

ثبت نام ADSL در جشنواره باران مسئول روابط عمومي مخابرات اعلام كرد... ثبت نام ADSL در جشنواره باران مسئول روابط عمومي شركت مخابرات،در خصوص اهداف و شرايط برگزاري اين جشنواره گفت: مهمترين هدف برگزاري اين جشنواره،جذب مشترکین جدید و سوق دادن آنها به سرویسهای پیش پرداخت مي باشد و اين جشنواره به کلیه مشتریان حقیقی [...]