جشنواره جوایز رویایی تبرک

جشنواره جوایز رویایی تبرک به زودی اعلام میشود طی تبلیغات انجام شده جشنواره هفت گنج تبرک از صدا وسیماْ بزودی شاهد برگزاری این جشنواره خواهیم بود که در صورت اعلامْ بسرعت اطلاع رسانی خواهد شد.