بسته حمایت ازتوسعه ورزش در بانک صادرات رونمایی شد

بسته حمایت ازتوسعه ورزش در بانک صادرات رونمایی شد در قالب این بسته حمایتی اعطای تسهیلات وفق تدابیر اتخاذ شده بابت بازسازی و تعمیر مستحدثات اماکن ورزشی برای متقاضیانی امکان پذیر است که مالکیت واحدهای ورزشی را داشته باشند و اعطای تسهیلات به منظورخرید لوازم و تجهیزات به استناد اجاره نامه رسمی و یا تنظیم [...]