اسامی برندگان کتبی طرح ۱۴۵۰ شبکه قرآن

اسامی برندگان کتبی طرح ۱۴۵۰ شبکه قرآن برندگان جایزه دو میلیون ریالی نام و نام خانوادگی نام پدر استان علی سیف سیف اله تهران فاطمه پرتو عبدالهی طهرانی نژاد مرتضی تهران علی چهارمحالی افراسیاب تهران محمود سالم محمد حسین تهران ارزو خدابخش علی اکبر تهران فاطمه افشاری مبذول علی اکبر تهران فرزانه رضا زاده سفیده [...]