برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی همراه اول

اسامی برندگان طرح جایزه بزرگ همراهی همراه اول اعلام شد اسامی برندگان تیرماه طرح جایزه بزرگ همراهی ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن استان نام پدر شماره شناسنامه ۱ محمد پورمحمد جعفری اوورج ۰۹۱۳***۶۶۰۶ کرمان حسن ۸ ۲ علیرضا محمدی ۰۹۱۳***۴۳۶۷ اصفهان حسن ۴۷ ۳ علی صالحیان ۰۹۱۹***۱۳۵۳ تهران سعید ۰۰۱۸۳۴۶۷۶۶ ۴ بهمن احمدی بنی [...]