جشنواره «کارتخوان جادویی» سداد

جشنواره «کارتخوان جادویی» سداد شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد از تاریخ 17 بهمن ماه 1394 تا 17 اردیبهشت 1395 اقدام به برگزاری جشنواره ویژه ای با عنوان «کارتخوان جادویی» می نماید. مخاطبان این جشنواره دوگروه ویژه به شرح زیر می باشند: 1- پذیرندگان سداد(که دارای کارتخوان های متصل به حساب های بانک ملی ایران [...]