۲خبر خوب مدیرعامل پگاه تهران در مراسم پاسداشت روز کارگر

2خبر خوب مدیرعامل پگاه تهران در مراسم پاسداشت روز کارگر احمدجریان مدیرعامل پگاه تهران در مراسم پاسداشت روز کارگر که با تاخیر زمانی ۱۵ اردیبهشت ماه در محل کارخانه صنایع شیر پگاه تهران برگزار شد با 2 خبر خوب برای کارگران روزمزد و پیمانکاری در این مراسم شرکت کرد. احمد جریان در سخنرانی این روز [...]