نتیجه آرای مسابقه اول خانواده با حال

نتیجه آرای مسابقه اول مرحله دوم خانواده با حال خانواده باحال خانواده آقای رودکی برنده این مرحله شدند.