هفتمین کنفرانس”فناوری و سیستم های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی”

هفتمین کنفرانس"فناوری و سیستم های الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی" تاریخ شروع : چهارشنبه 28 بهمن 94 17 فوریه 2016 میلادی Wed 17 February 16تاریخ پایان : پنج شنبه 29 بهمن 94 18 فوریه 2016 میلادی Thu 18 February 16 کشور، شهر و محل برگزاری : آسیا، خاورمیانه، ایران، استان تهران، تهران، دانشگاه علم [...]