جوایز چهارمین مرحله قرعه کشی اول مارکت

جوایز چهارمین مرحله قرعه کشی اول مارکت چهارمین مرحله قرعه کشی اول مارکت جوایز قرعه کشی مرداد ماه اول مارکت در برنامه دورهمی: _ یک جایزه یک میلیارد ریالی. _ ۲۰جایزه ۲۰۰میلیون ریالی _ ۱۰۰۰ عدد تبلت.