بدون کارت از خودپردازهای اقتصادنوین پول بگیرید

بدون کارت از خودپردازهای اقتصادنوین پول بگیرید خدمت “دریافت وجه از خودپرداز بدون نیاز به کارت” از قابلیت‌های جدید خودپردازهای بانک اقتصادنوین است و در مواقع اضطراری و عدم دسترسی به کارت، جایگزین کارت بانکی می باشد. این خدمت در مواقعی ضرورت می‌یابد که مشتری یا فرد مورد نظر وی نیاز فوری به وجه نقد [...]