۱۰۰۰ جایزه یک میلیون تومانی ویژه سرشماری عمومی نفوس و مسکن

۱۰۰۰ جایزه یک میلیون تومانی ویژه سرشماری عمومی نفوس و مسکن سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به شیوه اینترنتی، از ۳ تا ۲۴ مهرماه با ۱۰۰۰ جایزه یک میلیون تومانی www.sarshomari95.ir